Privacyverklaring

Inleiding

Indien u bij Noer Opleidingen een workshop, cursus of opleiding volgt, registreer en verwerk ik bepaalde persoonsgegevens.
Dit gaat om basisgegevens (zoals naam en adres), en bijvoorbeeld gegevens ten behoeve het opstellen van facturen.
Ook kan het gaan om informatie over eerdere opleidingen en werkzaamheden.

Daarnaast kan het voorkomen dat ik de (contact)gegevens gebruik om u per e-mail of schriftelijk te informeren over activiteiten van Noer Opleidingen.
Dit doe ik alleen als u hiervoor toestemming geeft (zie hieronder).

Ik verstrek uw persoonsgegevens niet aan een andere partij, met uitzondering van docenten van de door u gevolgde workshop, cursus of opleiding.
Docenten en medewerkers van Noer Opleiding tekenen voor geheimhouding van uw gegevens.

Toestemming

Bij aanvang van de therapie ontvangt u een document met nadere informatie over de persoonsgegevens die ik registreer en verwerk, en kunt u (via ondertekening van dat document) aangeven of u hiervoor toestemming geeft.
Uw toestemming vormt voor mij de (wettelijke vereiste) grondslag voor de registratie van uw persoonsgegevens.
U kunt er ook voor kiezen om een beperkte toestemming te geven voor de registratie van slechts enkele, voor de financiële administratie noodzakelijke gegevens.
U kunt deze (gehele of gedeeltelijke) toestemming op ieder moment weer intrekken.
Ik mag uw persoonsgegevens dan niet meer gebruiken, en geen nieuwe persoonsgegevens meer van u verwerken.

Heeft u in het verleden een workshop, cursus of opleiding gevolgd in mijn praktijk?
En wilt u meer informatie over de persoonsgegevens die tijdens die een workshop, cursus of opleiding zijn geregistreerd?
Neem dan contact met mij op.

De Autoriteit Persoonsgegevens

Tijdens het verwerken van persoonsgegevens volg ik de voorschriften zoals deze zijn bepaald in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG.
Dat betekent onder meer dat ik uiterste zorgvuldigheid betracht bij het verwerken en bewaren van persoonsgegevens, en voor zowel de rechtmatigheid als de beveiliging van deze verwerking onder het toezicht sta van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft, als betrokkene, ten aanzien van de registratie van uw persoonsgegevens een aantal rechten.
Hieronder volgt een kort overzicht van enkele belangrijke rechten.
Een volledig overzicht van uw rechten, en aanvullende bepalingen, kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het recht op inzage
U heeft het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die ik bij aanmelding voor en tijdens een workshop, cursus of opleiding heb geregistreerd.
U kunt vragen om een schriftelijke, of digitale inzage in uw gegevens.
Het recht op verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die ik heb geregistreerd te laten verwijderen, uitgezonderd de gegevens die ik vanuit andere wettelijke verplichtingen dien te bewaren (bijvoorbeeld gegevens op facturen).
Het recht op wijziging
Indien u het vermoeden heeft dat uw persoonsgegevens die ik verwerk niet correct zijn, dan wel incompleet, kunt u een verzoek indienen tot wijziging of aanvulling van deze gegevens.
Het recht op beperking
U heeft het recht om te eisen dat Noer Opleidingen (tijdelijk of permanent) elke verwerking (wijziging, aanvulling en toepassing etc.) van uw gegevens staak.
Het recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder
U heeft het recht om ten aanzien van mijn verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Een deel van de persoonsgegevens bewaar ik tenminste 10 jaar, voortvloeiende uit mijn verplichtingen aan de belastingdienst.

Uitnodiging

De bescherming van uw privacy is voor mij erg belangrijk.
En ook, of u zich als cliënt prettig en zeker voelt bij de manier waarop ik omga met uw persoonlijke informatie.
De bescherming van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 nadrukkelijk(er) geregeld dan voorheen via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en dat betekent meer waarborgen, en meer rechten voor u.
Toch is "privacy" meer dan alleen de handhaving van regels.
Ik nodig u daarom van harte uit om, indien u hierover vragen, opmerkingen of wensen heeft, hierover contact met mij op te nemen.